Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Giới thiệu


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG

Theo quyết định số 2885/QĐ-BYT ngày 5/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương có những chức năng và nhiệm vụ chính sau:

Chức năng:

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương có chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ (GDSK); nghiên cứu khoa học, áp dụng các khoa học chuyên ngành truyền thông; chỉ đạo tuyến; đào tạo, hợp tác quốc tế và triển khai  thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành truyền thông giáo dục sức khoẻ.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, giám sát đánh giá và báo cáo Bộ Y tế về kết quả thực hiện công tác truyền thông GDSK theo định hướng và kế hoạch chung của Ngành y tế;

b) Tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Y tế về bảo vệ  chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân;

c) Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phát hàng ngày, hàng tuần thông qua sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các kênh thông tin đại chúng khác khi được phép của các cơ quan có thẩm quyền;

d) Tổ chức sản xuất và cung ứng các dịch vụ, ấn phẩm truyền thông, quảng cáo khác trên sóng phát thanh, truyền hình;

đ) Được phép khai thác, mua bán, trao đổi bản quyền của các sản phẩm phát thanh, truyền hình và các ấn phẩm báo chí khác;

e) Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin về truyền thông GDSK nói riêng và tuyên truyền hoạt động của ngành Y tế nói chung theo phân cấp và quy định của Bộ Y tế.

2. Nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu các hành vi sức khoẻ của cộng đồng để từ đó đưa ra các bằng chứng khoa học và những khuyến nghị phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng;

b) Nghiên cứu các tài liệu truyền thông giáo dục sức khoẻ, nâng cao sức khỏe để phát triển các tài liệu truyền thông phù hợp với mô hình bệnh tật của Việt Nam và thế giới;

c) Nghiên cứu các phương pháp truyền thông giáo dục sức khoẻ, nâng cao sức khỏe để áp dụng các phương pháp, mô hình về truyền thông GDSK, nâng cao sức khỏe của các nước tiên tiến trên thế giới vào thực tế Việt Nam.

3. Biên soạn, sản xuất và lưu trữ các loại tài liệu truyền thông GDSK, nâng cao sức khỏe:

a) Các loại tài liệu in ấn;

b) Các loại tài liệu băng, đĩa từ;

c) Trang tin điện tử Truyền thông GDSK;

d) Xuất bản Tạp chí chuyên môn phục vụ công tác GDSK;

đ) Thư viện truyền thông giáo dục sức khoẻ;

e) Xây dựng phim khoa học thường thức và tư liệu về truyền thông GDSK;

g) Cung ứng các tài liệu truyền thông GDSK cho các đối tượng có nhu cầu.

4. Chỉ đạo tuyến:

a) Tham gia hoặc đề xuất với Bộ Y tế về củng cố và kiện toàn  mạng lưới truyền thông GDSK trong cả nước;

b)  Chỉ đạo hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho mạng lưới về truyền thông GDSK;

c)  Chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, thống kê báo cáo của Hệ truyền thông GDSK theo quy định.

5. Đào tạo cán bộ:

a) Tổ chức đào tạo, đào tạo bồi dưỡng, đào tạo nâng cao về nghiệp vụ truyền thông GDSK, nâng cao sức khỏe cho các cán bộ làm công tác truyền thông GDSK ở các cấp;

b) Tham gia với các viện, trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài ngành để đào tạo cho sinh viên đại học và sau đại học về chuyên ngành truyền thông GDSK theo quy định của pháp luật;

c) Triển khai các dịch vụ đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành truyền thông GDSK đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Hợp tác quốc tế:

a) Trung tâm chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ, thoả thuận về đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ về lĩnh vực truyền thông GDSK, cung cấp trang thiết bị với các nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật;

b) Trung tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các Dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài về lĩnh vực truyền thông GDSK, kể cả các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo các chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia là người nước ngoài đến nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo quy định

d) Thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế về lĩnh vực truyền thông GDSK.

7. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ về truyền thông Giáo dục sức khoẻ giúp cho cộng đồng nâng cao kiến thức để thay đổi các hành vi không có lợi cho sức khỏe thành các hành vi có lợi cho sức khỏe.

8. Quản lý đơn vị:

a)  Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo quy định của pháp luật;

b)  Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

c)  Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bộ Y tế giao.

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang