Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

Tình hình áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ Y tế và những kết quả khả quan

  • |
T5g.org.vn - Thực hiện Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Y tế giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 2058/QĐ - BYT ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

So với 6 tháng đầu năm 2013, việc áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ Y tế đã đạt được một số kết quả khả quan. Cụ thể:

Thực hiện Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Y tế giai đoạn 2011 – 2015 (Quyết định số 2058/QĐ - BYT ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ), Văn phòng Bộ đã ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2014(Quyết định số 1086/QĐ-BYT ngày 28/3/2014). Các đơn vị trong Cơ quan Bộ đã  khẩn trương triển khai thực hiện theo Kế hoạch này. Bộ Y tế vẫn tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được cấp chứng nhận, thường xuyên cập nhật các tài liệu quản lý, tiến hành đầy đủ các hoạt động theo dõi, đo lường định kỳ hệ thống; đồng thời xây dựng các quy trình thủ tục hành chính phát sinh mới và sửa đổi, bổ sung các quy trình xử lý công việc nếu cần thiết, tổ chức cập nhật liên tục hệ thống quy trình thủ tục hành chính và quy trình xử lý công việc hiện có của Cơ quan Bộ Y tế. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Cơ quan Bộ, đặc biệt là các đơn vị mới thành lập xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của đơn vị trong năm 2014, trong đó ưu tiên các quy trình liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được tăng cường. Bộ Y tế còn  tích cực hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị, đặc biệt đối với các đơn vị mới thành lập.

Trong Quý II, Bộ Y tế đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn GIC Việt Nam xây dựng kế hoạch đánh giá định kỳ hàng năm đối với Cơ quan Bộ Y tế và thực hiện khắc phục các vấn đề còn tồn tại, bổ sung và chỉnh lý tài liệu; đánh giá giám sát định kỳ các hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo quy định của Tổng cục Đo lường Chất lượng tại các Vụ, Thanh tra Bộ và Văn phòng Bộ. Bộ Y tế cũng đã đưa nội dung áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giao ban Cơ quan Bộ Y tế và giao ban các đơn vị trực thuộc Bộ. Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình thủ tục hành chính phát sinh mới và các quy trình xử lý công việc cần thiết, cập nhật liên tục hệ thống quy trình thủ tục hành chính và quy trình xử lý công việc hiện có của Cơ quan Bộ Y tế, tổ chức xin ý kiến định kỳ để chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình đã được ban hành.

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Chuyên mục Đường dây nóng đã được xây dựng lại; 12 quy trình ISO được Lãnh đạo Bộ phê duyệt đã đăng tải để các đơn vị truy cập và thực hiện.

Nguồn: Bộ Y tế

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress

Lên đầu trang