Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (tác phẩm dự thi Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024)

  • |
T5g.org.vn - ​​​​​​​Trong điều kiện hiện nay, với sự bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường… các thế lực thù địch, phản động càng ra sức chống phá thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên cần thiết. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toàn dân ta.
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

Thời gian qua, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng có sự vào cuộc tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân thuộc mọi giai tầng xã hội, mọi lứa tuổi, vùng miền… Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Là một Đảng viên thuộc Đảng bộ Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Bộ Y tế, tôi luôn kiên định đi theo con đường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa, xác định tốt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, không bị tác động bởi sự chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Và điều đó đã được khẳng định qua chứng minh quan điểm của tôi:

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định, chủ nghĩa Mác - Lênin "là cốt", "là gốc". Trong tác phẩm "Đường Cách mệnh", lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy"Người còn khẳng định "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Thực tiễn quá trình lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua đã chứng minh, nhờ có tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận và kiên định thực hiện. Tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập dân tộc và đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng; bảo đảm cho sự tự chủ, độc lập, sáng tạo, là "mạch sống", "linh hồn" cho đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm cho cách mạng Việt Nam giành mọi thắng lợi.

Những quan điểm lý luận này trở thành cốt lõi, nền tảng để dựa trên đó, những bộ phận khác của Đảng như cương lĩnh, chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm… được hình thành, phát triển và có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, đồng thời cũng là nền tảng tư tưởng chỉ đạo mọi hoạt động trong công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc luôn đi đúng hướng, sát yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.  Do đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng yếu hiện nay, phải thể hiện rõ vai trò là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu trong trận chiến không khói súng này, phải phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, “phi chính trị hóa”.

Bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng thì tự nó đã có đủ sức mạnh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để giữ vững niềm tin, củng cố đức tin, thúc đẩy hành động sáng tạo vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đấu tranh có hiệu quả để vạch trần và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là thái độ và hành động tích cực, chủ động để khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo phương châm của Hồ Chí Minh, xây đi liền với chống. Tác phẩm lý luận quan trọng của Bác vào lúc cuối đời “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có ý nghĩa sâu xa là vì vậy. Muốn bảo vệ thì phải trung thành, muốn trung thành thì phải vận dụng đúng và phát triển sáng tạo học thuyết, chủ nghĩa mà chúng ta theo đuổi. Cuộc đấu tranh trong lĩnh vực tư tưởng đòi hỏi Đảng, mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ và nhân dân không chỉ nâng cao nhận thức khoa học, trau dồi lập trường quan điểm chính trị và bản lĩnh chính trị vững vàng “không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động” như Đảng ta đã nhấn mạnh mà còn rất cần đến phẩm chất đạo đức trong sáng của mỗi người.

Từ nhận thức phải dẫn đến hành động, từ giác ngộ lý luận phải dẫn đến thực hành lý luận, lý luận gắn liền với thực tiễn. Cùng với sức mạnh của khoa học, chính kết quả của hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, biến khát vọng thành hiện thực, làm cho nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, một nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ này, làm cho Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, cả nước đồng lòng, nhân dân tin tưởng, gắn bó mật thiết với Đảng, với chế độ và Quân đội ta “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như Bác Hồ chỉ dẫn… thì đó là sức mạnh tổng hợp để mọi quan điểm sai trái, thù địch không còn có thể nhiễm độc trong đời sống tinh thần của con người và xã hội. Cho nên, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Sự nghiệp của Đảng, của dân càng thu được những thành tựu to lớn, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao thì đó sẽ là minh chứng thực tiễn có sức thuyết phục lớn nhất, bền vững nhất về bản chất khoa học - cách mạng - nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Nghị quyết chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Hơn 93 năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam luôn kiên trì với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi chúng ta khi chúng ta sinh sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn luôn tìm cách để lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng khi chúng ta luôn luôn giữ vững lập trường quan điểm chính trị vững vàng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi.

Cần làm gì và làm như thế nào để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Thực trạng tình hình thế giới và trong nước, bên cạnh một số tồn tại trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay đòi hỏi chúng ta phải nhận rõ bộ mặt thật, những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, khắc phục cho được những tồn tại, yếu kém. Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì một trong những giải pháp và việc làm quan trọng đầu tiên cần thực hiện chính là:

Thứ nhất, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp; tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu và với mỗi cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được quán triệt thường xuyên, trở thành công việc tự giác, chủ động, kịp thời, nhằm ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Thứ hai, cần quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội và truyền thông đại chúng, tránh những thông tin sai lệch, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh, một mặt phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về internet, truyền thông, báo chí và mạng xã hội gắn liền với việc bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý các hoạt động trên không gian mạng để làm căn cứ cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm.

Thứ ba, cần phát huy sức mạnh của các tổ chức, đảng viên, đoàn viên, cán bộ, đảm bảo tính đoàn kết, sự thống nhất trong Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chức trách được giao, tự giác nêu gương tốt nói đi đôi với làm để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đây là giải pháp căn cơ trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời, tạo môi trường trong sạch, lành mạnh để ngăn ngừa sự xâm nhập những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch vào đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung vào giáo dục “đạo đức người cán bộ, đảng viên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thuộc nội hàm của bảo vệ Tổ quốc, trong đó trước hết là bảo vệ Cương lĩnh, bảo vệ đường lối, bảo vệ công cuộc đổi mới, bảo vệ Nhân dân. Trong thời đại 4.0, công nghệ ngày càng phát triển, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng cần thiết hơn bao giờ hết. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, của toàn Đảng, tin tưởng rằng toàn dân và toàn quân ta sẽ thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới, tạo điều kiện, tiền đề vững chắc để thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam đổi mới, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Đảng bộ Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Bộ Y tế luôn xác định công tác xây dựng Đảng về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức quan trọng, là cơ sở, nền móng cho mọi hoạt động của Trung tâm.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Bộ Y tế, Đảng bộ Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Bộ Y tế đã luôn xác định công tác xây dựng Đảng về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức quan trọng, là cơ sở, nền móng cho mọi hoạt động của Đảng uỷ Trung tâm.

Đảng uỷ Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Bộ Y tế hiện có 36 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ là: Hành chính tổng hợp, Báo chí truyền thông và Giáo dục sức khoẻ. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực đến với tất cả đảng viên như:

Đảng ủy Trung tâm đã kịp thời phổ biến các văn bản của Đảng bộ cấp trên, chỉ đạo nghiêm túc tham gia học tập chuyên đề, giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt công tác dân chủ trong đảng; thực hiện tốt công tác dân vận tạo sự ủng hộ và ổn định chính trị nội bộ. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát các đảng viên và quần chúng thực hiện Nghị quyết TW7, TW8 khóa XII, chú trọng “chống diễn biến, chuyển hóa”.

Thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ, ngày 03/02/2023 về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng uỷ đã chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề: “Chuyển đổi số y tế” và “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”. Đồng thời, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung các cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo 03 Chi bộ tham gia cuộc thi “Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3”, có 03 tác phẩm dự thi, 02 tác phẩm được gửi lên Đảng uỷ Khối để dự thi và Thực hiện tốt công tác thông tin- báo cáo với đảng ủy cấp trên.

 

Đảng bộ Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Bộ Y tế luôn xác định công tác xây dựng Đảng về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức quan trọng, là cơ sở, nền móng cho mọi hoạt động của Trung tâm.

Bên cạnh đó công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể cũng được triển khai có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tóm lại, để tiếp tục kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trong cả nước nói chung và ngành Y tế nói riêng cần không ngừng tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị; có ý thức khắc phục triệt để bệnh “lười” học tập lý luận chính trị để không ngừng củng cố và nâng cao kiến thức nhằm tăng “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch song cũng vận dụng sáng tạo, không ngừng bổ sung, phát triển những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử  cụ thể; tránh tư duy dập khuôn, máy móc, giáo điều làm xơ cứng, nghèo nàn những quan điểm, tư tưởng của các bậc tiền bối.

Tác giả: HOÀNG HIỀN

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ Trung ương

Tags:

Tin khác

bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang